Home »News & Events »Certificate Course in Liturgical Music

News & Events

Certificate Course in Liturgical Music (03 Apr 2017)

 {ipXn-bn ]pXnb tImgvkv Bcw-`n-¡p¶p

 tIm«bw : HmÀ¯-tUmIvkv sshZnI skan-\m-cn-bnse {ipXn kvIqÄ Hm^v enäÀPn-¡Â ayqkn-¡n Bcm-[-\m-kw-KoX ]T\ tImgvkv (1 hÀjw) Bcw-`n-¡p-¶p. ¢mÊp-IÄ FÃm i\n-bm-gvNbpw cmhnse 10 apX 4 hsc Bbn-cn-¡pw. Fkv. Fkv. FÂ. kn F¦nepw ]mÊm-bn-«p-Å-hÀ¡v At]-£n-¡mw.

hn. IpÀºm-\-Ko-X-§Ä, s]cp-¶mÄ ip{iq-j-{I-a-§Ä, IqZm-im-{I-a-§Ä, F¡mdm XpS-§n-bh ¢mÊn ]cn-io-en-¸n-¡pw. tNcp-hm³ B{K-ln-¡p-¶-hÀ At]£ G{]n 30-þ\p ap¼mbn Ub-d-IvSÀ, {ipXn, HmÀ¯-tUmIvkv sshZn-I-sk-an-\m-cn, Np¦w, tIm«bwþ1 F¶ hnem-k-¯n \ÂI-Ww. IqSp-X hnh-c-§Ä¡v 9447575055 \¼-cn _Ô-s¸-Sp-I.