Malabar - Approved Choir List

HomeMalabar - Approved Choir List

Choir Details Members
Choir Name: Gregorian Voice Kakkavayal
Leader Details:
Jomon Varkey Kakkad P.O, Kakkavayal, Kozhikode, 673586
Mobile: 8592844858
Basil Reji
Jeena Varkey
Jomon Varkey
Mathew Chacko
Simi Kurian